Wednesday, January 14, 2009

Factorial Experiments, Split Plot Design, Strip Plot Design, Regression and Correlation

  • การทดลองแบบ Factorial ซึ่งเป็นการทดลองที่เราทดสอบอิทธิพลของปัจจัยหลายปัจจัยพร้อมๆ กัน
  • Split Plot Design ซึ่งใช้กับการทดลองแบบ Factorial ที่มีการกำหนดบางปัจจัยเป็น main plots หรือปัจจัยหลัก และแบ่ง main plots เป็น sub-plots เพื่อวางปัจจัยรอง มีข้อจำกัดทำให้เราไม่สามารถวางแผนให้ทุกปัจจัยมีโอกาสถูกสุ่มเลือกลงในแต่ละหน่วยการทดลองได้เท่าเทียมกันกัน
  • Strip Plot Design เป็นการวางแผนสำหรับการทดลองแบบ Factorial อีกชนิดหนึ่งซึ่งมีข้อจำกัดมากกว่า split plot ในการวาง sub-plots
  • Regression and Correlation

  • นิสิตสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนและตัวอย่างเพื่อการศึกษาได้จากลิ้งค์ด้านขวาในหน้านี้

2 comments:

Antonio said...

สุดยอดครับ
ค้นหาเรื่องนี้ที่ไหนก็ไม่เจอ
มาเจอที่นี่มีหมดเลย
มีประโยชน์ต่อการค้นคว้าและการทำวิจัยมาก
ขอบคุณมากครับ

มงคล

fareya2001 said...

ขอบคุณมากๆๆๆเลยนะคะ